logotype
headline.jpg
Pályázat

A MOK Alapszabályának 22./ és 25./ pontja alapján a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet (a továbbiakban: MOK KEM TESZ) részére biztosított tagi szolgáltatási keret átlátható felhasználása érdekében a MOK KEM TESZ Elnöksége az alábbi szabályzatot alkotja:

1. § (1) A tagi szolgáltatási kvóta éves összegét a Területi Szervezetek Tanácsa határozza meg a Magyar Orvosi Kamara költségvetésében. Minden Területi Szervezet az adott évben az általa meghatározott tagszolgáltatási kvóta felhasználásáról költségvetésében szabadon dönt.

(2) A MOK KEM TESZ Elnöksége a felhasználható tagszolgáltatási kvóta egy részét a 2015. október 14-ei 80/2015. (10.14.) sz. határozata és a 28/2016. (06.15.) sz. határozata alapján továbbképzés támogatására, valamint a második szakorvos szakképesítés megszerzésének támogatására kívánja felhasználni.

2. § (1) A MOK KEM TESZ kizárólag pénzbeli pályázati lehetőséget biztosít a pályázó szabadon választható elméleti továbbképzéseinek (64/2011. NEFMI rendelet 4-7. §) és a szakorvosi szakképesítés megszerzésének (66/1999 EüM rendelet) finanszírozása érdekében.

(2) Pályázni kizárólag a MOK KEM TESZ-nél állandó nyilvántartásba vett orvos jogosult, aki nem szünetelteti a tagságát és továbbképzési ponthoz kötött orvosi tevékenységet végez. A MOK KEM TESZ Elnöksége az adott költségvetési évben csak az első 15 pályázó jelentkezését fogadja el és utalja el számukra a támogatási összeget.

(3) Pályázni továbbképzési periódusonként egy alkalommal lehet.

(4) A támogatás összege 10.000.- Ft/év.

(5) A pályázó kizárólag a továbbképzés vagy a szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti, vagy gyakorlati oktatás, illetve szakvizsga bruttó képzési díjára kérhet támogatást, egyéb járulékos költségekre (szállás, útiköltség, étkezés) nem.

(6) A pályázatot minden tárgyév január 1. és december 31. között lehet benyújtani az adott tárgyévi képzések tekintetében. A pályázat benyújtásának napja a postára adás napja, amennyiben ez nem állapítható meg egyértelműen, vagy személyesen nyújtják be, úgy a MOK KEM TESZ irodájába történő beérkezés napja.

3. § A pályázó köteles a pályázat benyújtásánál az alábbi dokumentumokat benyújtani a MOK KEM TESZ székhelyén postai úton vagy személyesen:

- pályázó neve, lakcíme, orvosi pecsétszáma

- a képzés pontos megjelölése, annak időpontja, helyszíne, címe, szervezője bontásában, illetve amennyiben ez lehetséges, úgy a képzés internetes elérhetőségét megadni, vagy papír alapú tájékoztatójának egy másik példányát becsatolni.

4. § A pályázatokat a Területi Szervezet Elnöksége bírálja el a soron következő elnökségi ülésen.

5. § (1) A pályázati összeg minden esetben utólagosan, banki átutalással, számla ellenében kerül kifizetésre.

(2) A pályázó a támogatási összeg mértékéről köteles a MOK KEM TESZ nevére és címére szóló áfás számlát benyújtani. A számlán szerepelnie kell, hogy a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, továbbá a forgalmi adó rovatot a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kitölteni (a támogatás nem tartalmaz forgalmi adót, azzal kapcsolatban forgalmi adó nem számolható el). A számlán ezen felül szerepelnie kell a továbbképzés díjáról szóló számla sorszámának, továbbá a pályázó orvos nevének, pecsétszámának és a teljesítésre szolgáló bankszámla számának. A számla elszámolásával kapcsolatosan minden adójogi következményért a pályázó vállalja a teljes körű felelősséget.

(3) A támogatás összegét a MOK KEM TESZ a pályázó által megadott bankszámlára teljesíti a lehívás hiánytalan benyújtástól számított 15 napon belül banki átutalással.

(4) A MOK KEM TESZ a hiányosan benyújtott lehívás esetén 15 napon biztosít a pályázónak a hiányosságok pótlására, amelyet ha nem, vagy késedelmesen teljesít, úgy a támogatás kifizetését megtagadja.

A Szabályzatot elfogadta a MOK KEM TESZ Elnöksége 2015. október 28-án a 88/2015. (10.28.) sz. határozatával.

Jelen szabályzat 2016.01.01. napján lép hatályba.

Módosítás dátuma: 2016. július 05. kedd, 10:40