logotype
headline.jpg
Feb 17     Működési nyilvántartás megújítása

A működési nyilvántartás megújítására irányuló kérelmet legkorábban a működési nyilvántartási ciklus időpontját megelőző egy évvel, de legkésőbb a ciklus utolsó napjáig kell benyújtani. A működési nyilvántartás megújításához benyújtandó iratok: 

-          kérelem formanyomtatvány: https://www.enkk.hu/files/2o2o/szakdolgozo-kerelem-sablon_200117.pdf

A kérelem formanyomtatvány kitöltése és postai úton történő beküldése vagy a személyes ügyfélszolgálaton történő leadása (e-mailben történő megküldése nem lehetséges).

A kérelmet a nyilatkozati résznél minden esetben az Ügyfélnek kell aláírnia. Fénymásolt aláírás nem fogadható el.

-          A működési nyilvántartással kapcsolatos ügyintézésért eljárási díjat kell fizetni.

Az eljárási díj banki átutalással fizethető be az ÁEEK EFF Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámára:

10032000-01490576-00000000

            A befizetésről szóló dokumentumot a benyújtandó kérelemhez kell csatolni.

(Csak a végrehajtott utalásról szóló igazolás fogadható el.)

Működési nyilvántartás megújítása: 1.000 Ft

-          kamarai tagság: A működési nyilvántartásba történő felvétel feltétele a szakmai kamarai tagság.

Amennyiben az ÁEEK EFF rendelkezésére álló adatok szerint az Ügyfél nem rendelkezik érvényes kamarai tagsággal, hiánypótlásra felhívó végzésben fogja kérni az érvényes kamarai tagság igazolását.

-          pontigazolási kötelezettség

Az egészségügyi szakdolgozóknak a működési nyilvántartásuk érvényességi ideje alatt (továbbképzési időszak) a szakképesítésüknek megfelelő szakmacsoporton belül 150 továbbképzési pontot kell teljesíteniük az alábbiak szerint:

- gyakorlat (minimum 60, maximum 100 pont),

- kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés (30 pont),

- szabadon választható elméleti továbbképzés (minimum 20, maximum 60 pont).

A továbbképzések pontigazolásait az Ügyfél juttatja el az ÁEEK EFF részére a kérelem formanyomtatványhoz csatolva.

GYAKORLATI PONTOK

Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez minimum 3 évet hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítésének (szakmacsoportjának) megfelelő munkakörben kell eltöltenie, erre tekintettel kapja meg gyakorlati továbbképzési pontjait. A gyakorlati idő értéke évente 20 pont.

Amennyiben az Ügyfél 3 évnél kevesebb munkaviszonyt tud igazolni, 1-3 hónapig tartó felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja a gyakorlati pontjait. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont, összesen maximum 60 pont.

Felügyeletet ellátó személy olyan orvos vagy szakdolgozó lehet, aki érvényes működési nyilvántartással, azonos vagy magasabb fokú szakképesítéssel rendelkezik (azonos szakmacsoporton belül), mint a felügyelet alatt álló személy. A felügyeletet ellátó szakdolgozó ezért a tevékenységéért havonta 5 szabadon választható elméleti pontra jogosult.

Vállalkozók esetében a gyakorlati idő teljesítését a működési engedélyt kibocsátó egészségügyi államigazgatási szerv (az országos tisztifőorvos feladatkörét ellátó helyettes államtitkár, illetve az illetékes járási hivatal) igazolja.

KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS TOVÁBBKÉPZÉS

A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozónak a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő kötelező szakmacsoportos továbbképzésen kell részt vennie. A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzésen a továbbképzésre kötelezett finanszírozott formában (ingyenesen) vehet részt (kivéve a nem konvencionális eljárások körébe tartozó továbbképzések: Természetgyógyászat szakmacsoport esetében).

A kötelező szakmacsoportos továbbképzésen való részvétel – maradéktalan részvétel, ill. teljesített tudásszint felmérő esetén - 30 továbbképzési pontot ér.

Az aktuális továbbképzések listája a SZAFTEX II (https://szaftex.aeek.hu) oldalra kerül feltöltésre.

SZABADON VÁLASZTHATÓ ELMÉLETI TOVÁBBKÉPZÉS

A megszerzendő szabadon választható továbbképzési pontok mértéke függ a teljesített gyakorlati pontok számától.

A szabadon választható minősített továbbképzések listája megtalálható az ÁEEK EFF honlapján (www.enkk.hu).

MENTESÜLÉS A TOVÁBBKÉPZÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE ALÓL

A hatályos jogszabály alapján mentesül a továbbképzési kötelezettség (pontigazolás) teljesítése alól:

- Az egészségügyi dolgozó, aki 75. életévét betöltötte.

- A továbbképzésre kötelezett, aki folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt szerez újabb szakképesítést. Az ő esetében az újabb szakképesítés tekintetében a működési nyilvántartás megújítása a folyamatban lévő továbbképzési időszak lejártakor történik. A folyamatban lévő továbbképzési időszakban megszerzett új szakképesítés vonatkozásában a működési nyilvántartás első alkalommal történő megújításakor a továbbképzési időszak – az új szakképesítés megszerzésére figyelemmel – teljesítettnek minősül.

 
   
Dec 20     Felhívás!

A 2019. december 17-én módosított 18/1998. (VI.3.) NM rendelet  alapján az egészségügyi dolgozók HCV-szűrésének határideje 2020. június 30-a lett. Ennek értelmében nem szükséges a szűrővizsgálat elvégzése 2019. december 31-ig, elhárult az az akadály, hogy az egészségügyi dolgozó nem dolgozhat amiatt, hogy nincs HCV-szűrése.

 
   
Dec 19     Ünnepi köszöntő

card2019

 
   
Dec 13     Ügyfélfogadás

Értesítjük Tagjainkat, hogy irodánkban az ügyfélfogadás december 14-én, 23-án és 31-én szünetel. Megértésüket köszönjük!

 
   
Dec 11     Túlmunka felmondás

2019 októberében a területi szervezetek elnökei arra a döntésre jutottak, hogy a tagság körében fel kell mérni az önkéntes túlmunka felmondására való hajlandóságot – mint nyomásgyakorló eszközt – annak érdekében, hogy a 2019 novemberében összehívásra kerülő országos küldöttközgyűlés dönteni tudjon ezen eszköz alkalmazásáról.

A felmérést követően a Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezeteinek Tanácsa (TESZT) 2019. november 20-án egy rendkívüli ülést tartott, ahol sor került a felmérés eredményének megbeszélésére. A TESZ elnökök részletesen beszámoltak a megyéjükben végzett felmérésről és a beszámolók alapján a TESZT határozatban döntött arról, hogy indítványozza az OKGY-nek: tegyen az önkéntes túlmunka felmondására irányuló nyomásgyakorlási indítványt a küldöttek felé.

Az országos küldöttközgyűlés határozatot hozott, amelyben felhatalmazta az elnökséget az önkéntes túlmunka felmondásának koordinációjára, valamint felszólította a területi szervezeteket, hogy szólítsák fel a tagságot is az ebben való részvételben. 

 
   
Dec 11     Kollégák köszöntése

kosz1

Egy régi hagyománynak megfelelően a  Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetének Elnöksége idén is köszöntötte a 2019-ben diplomáját átvett, Komárom-Esztergom megyében dolgozó orvosokat.  Az ifjú kollégák köszöntése előtt azonban még sor került a leköszönő tisztségviselők munkájának a megköszönésére is. Az Elnökség tagjai virágcsokorral és apró figyelmességgel köszönték meg kollégájuknak az elmúlt évek során az orvosi kamaránál végzett munkájukat. A korábbi tisztségviselők, az Elnökség jelenlegi tagjai valamint az idei évben végzett kollégák találkozóján lehetőség adódott  a kamarai tisztségviselők és a friss diplomával rendelkező orvosok személyes megismerésére. A jelenlévőket dr. Fehér Béla elnök úr elfoglaltsága miatt az alelnök dr. Józsa István köszöntötte, az ifjú kollégáknak átadva az Etikai Kódex díszkötésű példányát, és a bemutatkozást követően egy állófogadás keretén belül látta vendégül a résztvevőket.

A találkozón sor került a MOK Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetet érintő információk átadására, a MOK, mint az orvostársadalom legnagyobb szakmai-érdekvédelmi szervezetének korábbi és újjáalakulást követően köztestületként történtő működésének ismertetésére. A találkozó nagyon jó hangulatban egy kötetlen beszélgetéssel zárul.

kosz2

 
   
Dec 5     Ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk tisztelt Tagjainkat, hogy 2019. december 07-én (szombaton) irodánkban az ügyfélfogadás szünetel!

 
   
Dec 3     Tisztújító küldöttközgyűlés

2019. november 29-30-án tisztújító küldöttközgyűlést tartott a Magyar Orvosi Kamara.

A kamara új elnöke dr. Kincses Gyula lett.

Alelnökké választották dr. Álmos Pétert és dr. Lénárd Ritát, valamint fogorvos alelnökké dr. Nagy Ákost.

Az új főtitkár dr. Kárász Anikó lett.

Titkárok: dr. Svéd Tamás, dr. Tóth Ildikó, dr. Nagy Marcell, dr. Meglécz Katalin.

Az Országos Felügyelő Bizottság elnöke dr. Balatincz Péter, alelnöke dr. Al-Katib Kamil lett.

Az Országos Etikai Bizottság elnöki posztján dr. Böszörményi-Nagy Géza dolgozik a jövőben, elnökhelyettes dr. Békefi Dezső.

Az Etikai Kollégium elnöki pozíciójára dr, Hegedűs Zsoltot választották.

 
   
Oct 29     MOK Akadémia jelentkezési felhívás 2020

Tisztelt Kollégák! Hölgyeim és Uraim!

A Magyar Orvosi Kamara, az eddigi tapasztalatok birtokában, 2020-ban is indítja „MOK Akadémia” címen jogi tanfolyamát, továbbképzését. A tanfolyam hiánypótló, a megszerezhető tudás minden, az egészségügyben dolgozó Kolléga számára fontos. Szabadon választható továbbképzés, tagi szolgáltatásként ingyenes. Akkreditált. Várjuk V.-VI. éves medikusok jelentkezését is.

OKTATÓK: a Miskolci Egyetem Jogi Kar Oktatói, közigazgatási szakemberek, ügyvédek, kamarai tisztségviselők.

TARTALOM:

 1. A Magyar Orvosi Kamara jogi környezete:
 • a MOK felépítése, tevékenysége, lehetőségei, kapcsolatrendszere, működése.
 • MOK törvény, alapszabály, ellenőrzés.
 • KET alapvető rendelkezései,
 • Etikai eljárások, Etikai Bizottságok feladatai.
 • Felügyelő Bizottságok feladatai, munkája, lehetőségei.
 1. A magyar egészségügyi ellátás jogi környezete.
 • Egészségügyi intézményrendszer felépítése, funkcionálása,
 • Az egészségügy ellenőrzési rendszere,
 • Kommunikáció az egészségügyben,
 • Polgárjogi alapismeretek: személyiségvédelem, sérelemdíj, egyetemleges kötelezettség, tartozáselismerés, tartozás vállalása, a szerződéstan legfontosabb rendelkezései, stb.
 • Egészségügyi jog: betegek jogai, eü. dolgozók jogai, adatvédelem, titoktartás stb.
 • Munkajogi ismeretek: eü. tevékenység típusai, MT, Kjt. Ktv. hatálya, munkaidő, pihenőidő, ügyelet, készenlét speciális szabályai, stb.
 • Társadalombiztosítási jog, egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, stb.
 • Az E alap mint költségvetési elem.
 • Egyéni vállalkozások joga, társasági jog, stb.
 • Egészségügyi vállalkozás alapítása, pénzügyi alapismeretek.
 • Felelősségi rendszer az egészségügyben: polgárjogi felelősség, büntetőjogi felelősség, etika.

 

A tanfolyam IDŐBEOSZTÁS:

 • az előadásokat 2-3 hetenként, szombaton tartjuk.
 • napi kezdés: 9 órakor, befejezés 15 órakor.
 • 45 perces órák, közbeni szünettel.
 • 12 órakor szendvics ebéd, a MOK finanszírozza.

Az előadások NAPI RENDJE:

 • 2020.01.11.
 •          02.01.
 •          02.22.
 •          03.07.
 •          03.28.
 •          04.18
 •          05.09.
 •          05.30.
 •          06.20.
 • július és augusztus szünet.
 •          09.05.
 •          09.19.
 •          10.03.
 •          10.17.
 •          11.07.
 •          11.21.

Figyelembe vettünk minden ünnepet, illetve szombati munkanapot, így a második részben két hét után következnek az előadások. A szombati előadásnap, és az előre közölt időbeosztás lehetővé teszi a Kollégák számára az ügyeleti beosztás, továbbképzés és családi programok tervezését, a nélkül, hogy a tanfolyami részvétel sérülne. A végén teszt írás.

ELŐADÁSOK HELYE: MOK Székház Budapest VI. Szondi u 100.
Az első hetven főt tudjuk fogadni, visszamondás esetén pótlás lehetséges.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019.12.18.

JELENTKEZÉS:

 
   
Oct 22     Felhívás

Tisztelt Kollégáim!

A Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezetek Tanácsa 2019. 10. hó 16-án megtartott ülésén döntött arról, hogy kérdezzük meg és mérjük fel területünkön Tagságunk körében ki hajlandó felmondani az önként vállalt túlmunkát. Ez azért fontos kérdés, mert ha nem sikerül megállapodásra jutni a kormánnyal folytatott tárgyalásokon azokról a kérdésekről, amik a Magyar Orvosi Kamara 2019. szeptember 21-én tartott nagygyűlésén hangzottak el, úgy a nyomásgyakorlásnak egy más módját kell választanunk és döntenünk a Tagság támogatása alapján a 2019. november 29-ei Országos Küldöttközgyűlésen. Válaszukat várjuk 2019. november 5-ig e-mail címünkre ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ), illetve személyesen vagy postai úton (2800 Tatabánya, Béla Király körtér 16. fsz/2.).

Tisztelettel:
dr. Fehér Béla
elnök

Béla Király körtér 16. fsz/2.
Tatabánya
 
   
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

6. oldal / 20